VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

§¹i cư­¬ng vÒ c¸c bµi thuèc Y häc cæ truyÒn Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­uîc c¸ch x©y dùng mét bµi thuèc §¤NG Y vµ c¸ch dïng thuèc s¾c. Néi dung: I - C¸ch x©y dùng vµ biÕn ho¸ mét bµi thuèc ®«ng y: 1....
Thuèc bæ Thêi gian: 6 tiÕt Môc tiªu: Tr×nh bµy ®u­îc thµnh phÇn, c«ng dông, c¸ch dïng c¸c bµi thuèc bæ ®· häc. Néi dung: Thuèc bæ lµ nh÷ng vÞ thuèc, bµi thuèc dïng ®Ó ch÷a c¸c chøng tr¹ng hư­ như­îc...
Thuèc chØ huyÕt Thêi gian: 2 tiÕt  Môc tiªu: Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc chØ huyÕt ®· häc. Néi dung Thuèc chØ huyÕt (cÇm m¸u) ch÷a c¸c chøng ch¶y m¸u trong c¬ thÓ như­...
Thuèc hµnh huyÕt Thêi gian: 2 tiÕt. Môc tiªu: Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc hµnh huyÕt ®· häc. Néi dung: Thuèc hµnh huyÕt lµ nh÷ng thèc ch÷a c¸c chøng bÖnh g©y ra do xung...
thuèc lý khÝ   Thêi gian: 2 tiÕt Môc tiªu: Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, c¸ch dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc Néi dung:   Thuèc lý khÝ lµ thuèc ®iÒu hoµ phÇn khÝ cña c¬ thÓ. Ch÷a c¸c chøng ®Çy bông,...
Thuèc t¶ h¹ Thêi gian:1 tiÕt  Môc tiªu: Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, c¸ch dïng c¸c vÞ thuèc t¶ h¹ ®· häc. Néi dung: Lµ c¸c vÞ thuèc cã t¸c dông nhuËn trµng, th«ng h¹ ch÷a c¸c chøng ®¹i trư­êng...

Trang