VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

thuèc tiªu ®¹o Thêi gian:1 tiÕt Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­îc bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc. Néi dung: Lµ c¸c vÞ thuèc lµm cho trư­êng vÞ tiªu ho¸ ®ư­îc thøc ¨n (kÝch thÝch tiªu...
Thuèc cè s¸p Thêi gian: 2 tiÕt Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­ưîc bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc. Néi dung: Thuèc cè s¸p lµ c¸c vÞ thuèc cã t¸c dông thu liÔm, cè s¸p trong ng­ưêi: cÇm...
Thuèc trõ ®µm ch÷a ho Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­îc bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc. Néi dung: Thuèc trõ ®êm ch÷a ho cã t¸c dông lµm gi¶m hay hÕt c¬n ho, tiªu trõ ®êm d·i long ®êm....
Thuèc an thÇn  MỤC TIÊU: Tr×nh bµy ®­îc bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc an thÇn ®· häc. Néi dung: Thuèc an thÇn lµ c¸c vÞ thuèc cã t¸c dông d­ìng t©m an thÇn ch÷a c¸c chøng mÊt ngñ,...
Thuèc b×nh can  Môc tiªu:          Tr×nh bµy ®­îc c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc b×nh can ®· häc. Néi dung: Lµ c¸c vÞ thuèc ch÷a c¸c chøng bÖnh do néi phong cßn gäi lµ can phong: nhøc ®Çu, chãng...
Thuèc trõ hµn Môc tiªu: Tr×nh bµy ®­îc bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc. Néi dung:         Thuèc trõ hµn ch÷a c¸c c¬n ®au bông do l¹nh, n«n möa, Øa ch¶y, rèi lo¹n tiªu ho¸. Ch÷a...

Trang