VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP (Ban hành theo Quyết định số 57 /QĐ-CĐYT, ngày 29 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội ) Tên ngành: Y SĨ đa khoa Mã ngành: 5720101 Trình độ...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP (Ban hành theo Quyết định số...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP TIN HỌC VĂN PHÒNG (Ban hành kèm...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Tên nghề:          CHĂM SÓC DA 2.     Mã ngành, nghề: 3.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 4.     Trình độ đào tạo: Sơ cấp 5.     Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ 6.    ...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết...

Trang