VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Học viên Điều dưỡng
Địa chỉ: Tầng 6- Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội. Điện thoại : 02473001588  Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng...
Địa chỉ: Tầng 6- Khu hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1. Điện thoại: 02473001588 Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 02473001588 Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 0904151747 Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu...
Phòng Tài chính - Kế toán/ Email: ketoan@htnc.edu.vn Điện thoại0466823031 Trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Vân Anh 01698745555 Chuyên viên CN Nguyễn Thị Lương 0982747820 Chuyên viên CN...

Trang