VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I

Địa chỉ: Tầng 6- Khu hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1. Điện thoại: 02473001588

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 theo Quyết định số 19a/QĐ-TCY ngày 05/02/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.

            Phụ trách phòng:  Cử nhân Nguyễn Thị Lương

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán

1.1 Chức năng

Phòng Tài chính kế toán của trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng trong lĩnh vực hạch toán kế toán thống kê; tổ chức thực hiện công tác kế toán của nhà trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ kế toán hiện hành.

1.2 Nhiệm vụ

-  Tổ chức, chỉ đạo hoạt động tài chính kế toán của nhà trường theo chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.Tổ chức công tác kế toán trong Nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

-  Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, khấu hao tài sản cố định theo qui định, công nợ chính xác, kịp thời. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, chế độ tài sản. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lí tài sản, công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

-  Tổ chức bảo quản lưu giữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định của Nhà nước. Thu nhận, xuất cấp bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của nhà trường; định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

-  Thực hiện việc nộp thuế và các khoản phải đóng góp theo qui định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục giao dịch với Ngân hàng có mở tài khoản; phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán theo quy định.

-  Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm; thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi; dự toán thu, chi hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao; phân bổ tài chính hàng năm; trích lập các quỹ trình Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng quyết định.

-  Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp số liệu kế toán theo qui định hiện hành của Nhà nước  phục vụ cho việc quản lí, điều hành của Thường trực Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và của cấp trên. Thực hiện sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành.

-  Phát hành các văn bản nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của Phòng; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán chi hàng năm, hoàn thiện các chứng từ liên quan.

2. Thành tích đạt được

-  Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013 – 2014

-  Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014 – 2015

Cn Nguyễn Thị Lương

TIN LIÊN QUAN