VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL- TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I

Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội1

 Trưởng phòng: Thầy Trần Thái Khanh, CN KHXH&NV

1. Chức năng,  nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

1.1 Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

1.2 Nhiệm vụ

-  Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ ngành và của Nhà trường; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

-  Chủ trì, phối hợp các Bộ môn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo và chương trình đào tạo của Nhà trường; chủ trì, phối hợp các Phòng chức năng, Bộ môn có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi, giải quyết tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của học sinh thuộc các hệ đào tạo và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ ngành và của Nhà trường.

-  Cập nhật các quy định của Bộ ngành về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập; xây dựng kế hoạch thường xuyên, dài hạn trình Hiệu trưởng  phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục; hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn trường; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường.

-  Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Nhà trường; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

-  Tham gia các lớp tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục do Bộ ngành tổ chức; thống kê, báo cáo về công tác khảo thí – đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Hội đồng Nhà trường và của cơ quan quản lý cấp trên.

-  Quản lý việc sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm được Nhà trường giao theo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CN Trần Thái Khanh