VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG TCHC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 0904151747

Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.

Trưởng phòng: Ths Tống Thị Sự, 

1.  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính

1.1 Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý, tuyển dụng nhân sự trong Nhà trường phù hợp với quy định của Nhà nước, Bộ ngành; tổ chức thực hiện công tác giám sát, quản lý hành chính các hoạt động của các đơn vị trong trường, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trực thuộc trường, đảm bảo thông tin giữa Nhà trường với các cơ quan, đơn vị ngoài trường.

1.2 Nhiệm vụ

-  Xây dựng hệ thống tổ chức và bộ máy của trường: Ban Giám hiệu, các Phòng chức năng, Tổ bộ môn, Trung tâm…

-  Quản lý nhân sự: Xây dựng kế hoạch nhân sự phục vụ cho kế hoạch xây dựng và phát triển của Nhà trường về cơ cấu ngành, số lượng, chất lượng, độ tuổi; tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu, đề xuất đề bạt, thuyên chuyển, cách chức, thôi việc...; quản lý hồ sơ nhân sự; xử lý các loại văn bản như báo cáo, thống kê …theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

-  Đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV): đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của Nhà trường đối với các đơn vị, cá nhân trong trường; thông báo những thay đổi về nội quy, quy chế và chế độ làm việc trong trường.

-  Xử lý các loại văn bản giao dịch đến, đi của Nhà trường theo đúng quy định hành chính; thực hiện công tác văn thư lưu trữ: thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Nhà trường; thực hiện đúng quy định về lưu trữ sổ sách, giấy tờ, văn bản theo chức năng nhiệm vụ được giao; nhận và chuyển các loại công văn, giấy tờ đến các cơ quan ngoài trường, cũng như các đơn vị trong trường theo đúng nguyên tắc về văn thư hành chính.

-  Thực hiện công tác pháp chế của Nhà trường: Cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ ngành liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng; tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn của trường để thực hiện chức năng quản lý đảm bảo đúng các quy định hiện hành; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và chuẩn hóa các văn bản, giấy tờ, thủ tục hành chính của các đơn vị trong trường.

-  Tổ chức thực hiện kế hoạch in ấn và cấp phát sách cho học sinh các khóa đào tạo trong năm; quản lý hoạt động Thư viện trong Nhà trường.

-  Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị cơ sở vật chất; phương tiện, dụng cụ, vật tư phục vụ các hoạt động của trường.

-  Thực hiện công tác quản trị đời sống trong trường và tham mưu lãnh đạo nhà trường trong công tác đối nội và đối ngoại.

-  Theo dõi, thống kê, tổng hợp ngày công làm việc CBGVNV hàng tháng; theo dõi, tổng hợp, báo cáo thi đua hằng tháng, năm của các đơn vị, cá nhân trong trường.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu Nhà trường.

2.   Thành tích đạt được

-    Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (năm học 2013 – 2014)

-    Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (năm học 2014 – 2015)

                                                                                                                                                                                                                                             Ths Tống Thị Sự