VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bµi 3 Thuèc thanh nhiÖt Thêi gian: 6 tiÕt  Mục tiêu:           1. NhËn mÆt, chØ ®óng tªn c©y thuèc, vÞ thuèc ®· häc. 2. Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, c¸ch dïng c¸c vÞ thuèc ®· häc. 3. Kª ®­îc ®¬...
Bµi 2 Thuèc gi¶i biÓu Thêi gian: 4 tiÕt Mục tiêu          1. NhËn mÆt, chØ ®óng tªn c©y thuèc t­¬i, kh« ®· häc. 2. Tr×nh bµy ®­îc tÝnh n¨ng, t¸c dông, c¸ch dïng cña c¸c vÞ thuèc. 3. ViÕt ®­îc ®¬n...
ĐÔNG DƯỢC &BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC Bµi 1 Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thuèc ®«ng d­îc   Thêi gian: 4 tiÕt   Môc tiªu:   1. Tr×nh bµy vÒ c¸ch thu h¸i, s¬ chÕ ®¬n gi¶n d­îc liÖu. 2. T×nh bµy vÒ tÝnh n¨ng d­îc vËt...
HỘI CHỨNG VÀNG DA
1. Trình bày được cách phát hiện vàng da. 2. Nêu được các nguyên nhân gây vàng da. NỘI DUNG 1. Đại cương Vàng da là hội chứng bệnh lý do tăng Bilirubin trong máu, chẩn đoán vàng da không khó nhưng...
2.1. Thế nào là quản lý thai nghén Quản lý thai nghén là nắm được tất cả các phụ nữ có thai trong địa phương do người cán bộ y tế quản lý, ghi vào sổ, lập phiếu theo dõi để tiến hành khám thai định...
1. KHÁM THAI Khám thai là việc làm cần thiết nhằm để chẩn đoán xem có thai hay không, đồng thời còn là công việc định kỳ rất quan trọng nhằm phát hiện yếu tố nguy cơ, tính tuổi thai, dự kiến ngày đẻ...

Trang