VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Thuốc tả hạ

Thuèc t¶ h¹

Thêi gian:1 tiÕt 

Môc tiªu:

Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, c¸ch dïng c¸c vÞ thuèc t¶ h¹ ®· häc.

Néi dung:

Lµ c¸c vÞ thuèc cã t¸c dông nhuËn trµng, th«ng h¹ ch÷a c¸c chøng ®¹i trư­êng tÝch ph©n, t¸o bãn.

1. Võng ®en (ma nh©n):

BPD: h¹t võng ®en, cã thÓ thay h¹t võng tr¾ng.

TVQK: ngät, b×nh vµo kinh phÕ, tú can.

CD: ch÷a t¸o bãn do t©n dÞch hư­, huyÕt hư­.

Bæ can thËn

Ch÷a Ýt s÷a.

LD: 10-20gs¾c.

2. §¹i hoµng:

BPD: th©n rÔ c©y ®¹i hoµng.

TVQK: ®¾ng l¹nh vµo kinh tú, vÞ, can, t©m bµo l¹c vµ ®¹i trư­êng.

CD: ch÷a sèt cao, ®¹i tiÖn t¸o

Ch÷a viªm thËn cÊp g©y phï

BÕ kinh

Viªm gan virus môn nhät

LD: 4-20g

Kþ: huyÕt phËn kh«ng cã nhiÖt tµ, trư­êng vÞ kh«ng cã tÝch trÖ, thai tiÒn, s¶n hËu kh«ng dïng.

3. Chót chÝt (l­ìi bß, d­¬ng dª)

BPD: toµn c©y c¶ rÔ.

TVQK: h¬i chua, tÝnh m¸t.

CD: ch÷a c¸c chøng t¸o bãn do nhiÖt

Dïng ngoµi ch÷a h¾c lµo.

LD: 12-20g.

Kþ: chøng tú vÞ h­ hµn, Øa ch¶y kh«ng dïng.

4. Muång tr©u:

BPD: cµnh l¸ c©y muång tr©u ph¬i hay sÊy kh«.

TV: vÞ h¬i ®¾ng, mïi h¨ng h¾c, tÝnh m¸t.

CD: nhuËn trµng ch÷a t¸o bãn

Dïng ng¬µi chòa h¾c lµo (vß t­¬i l¸ x¸t vµo chç h¾c lµo).

LD: 10-20g/ ngµy.

Kþ: phô n÷ cã thai.

5. MËt ong

TVQK: vÞ ngät tÝnh b×nh vµo kinh t©m vÞ vµ ®¹i tr­êng.

CD: nhuËn trµng

Båi dư­ìng c¬ thÓ

Gi¶m ®au

Ch÷a viªm phÕ qu¶n, ch÷a môn nhät.

LD: 16-40g

Kþ: tÝch trÖ do thÊp nhiÖt.