VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Thuốc hành huyết

Thuèc hµnh huyÕt

Thêi gian: 2 tiÕt.

Môc tiªu:

Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc hµnh huyÕt ®· häc.

Néi dung:

Thuèc hµnh huyÕt lµ nh÷ng thèc ch÷a c¸c chøng bÖnh g©y ra do xung huyÕt, ø huyÕt, nguyªn nh©n do viªm nhiÔm, rèi lo¹n vËn m¹ch g©y ra.

1. Ngư­u tÊt

BPD: rÔ ®a chÕ biÕn kh« cña c©y ngư­u tÊt. ViÖt nam dïng c©y cá xư­íc thay thÕ.

TVQK: ®¾ng chua tÝnh b×nh vµo can, thËn.

CD:

                        + D¹ng sèng: ch÷a ®au bông khi hµnh kinh, ®¸i buèt, ®¸i m¸u, ®¸i sái. Sau ®Î ø huyÕt ®au bông, chÊn th­ư¬ng ø m¸u, viªm c¬.

+ D¹ng chÝn: ch÷a thÊp khíp, tay ch©n co qu¾p, b¹i liÖt.

LD: 6-12g

Kþ: phô n÷ cã thai, b¨ng huyÕt, Øa láng do tú hư­.

2. Xuyªn khung

BPD: th©n rÔ ®· chÕ biÕn ph¬i hay sÊy kh« cña c©y xuyªn khung.

TVQK: ®¾ng Êm, mïi th¬m vµo kinh can, ®ëm, t©m bµo.

CD: ch÷a kinh nguyÖt kh«ng ®Òu, bÕ kinh.

§au khíp nhøc x­ư¬ng, ®au ®Çu hoa m¾t, chãng mÆt.

§au vïng h¹ sư­ên, tÝnh t×nh hay c¾u g¾t, viªm nhiÔm.

LD: 6-12g.

Kþ: ©m h­ ho¶ v­îng.

3. Ých mÉu (sung uý, chãi ®Ìn):

BPD: phÇn phÝa trªn mÆt ®Êt cña c©y Ých mÉu ®É ph¬i hay sÊy kh«.

TVQK: vÞ ®¾ng, tÝnh m¸t vµo kinh can, t©m bµo.

CD: ch÷a kinh nguyÖt kh«ng ®Òu, ®au bông khi hµnh kinh,

Sang chÊn ®au do xung huyÕt.

Môn nhät, viªm tuyÕn vó

Cao huyÕt ¸p.

LD: 8-16g d¹ng s¾c hay cao láng.

Kþ: huyÕt hư kh«ng cã biÓu hiÖn ø huyÕt kh«ng dïng.

4. NghÖ vµng (uÊt kim, kh­¬ng hoµng).

BPD: th©n rÔ c©y nghÖ vµng.

TVQK: cay ®¾ng, tÝnh «n vµo kinh can tú.

CD: ch­ữa ®¸i m¸u, thæ m¸u, ch¶y m¸u cam, ®Çy tøc ngùc sư­ên.

LD: 2-10g s¾c.

5. Nga truËt (nghÖ tÝm, nghÖ ®en).

Bé phËn dïng: th©n rÔ ph¬i kh« c©y nghÖ ®en

TVQK: ®¾ng cay Êm vµo kinh can, tú.

CD: trÞ bÕ kinh.

 Bông ®µy, î chua, ®au d¹ dµy do khÝ trÖ.

LD: 8-12g s¾c hay t¸n bét.

Kþ: ngư­êi khÝ huyÕt hư­ kh«ng cã tÝch trÖ, phô n÷ cã thai kh«ng nªn dïng.

6. T« méc (gç vang).

Bé phËn dïng: th©n gç

TÝnh vÞ quy kinh: ngät mÆn, tÝnh b×nh vµo can, tú.

CD: tiªu viªm trõ mñ

Øa ch¶y nhiÔm trïng.

LD: 6-12g/ngµy, s¾c, t¸n bét hay thuèc viªn.

Kþ: phô n÷ cã thai.

7. §µo nh©n

Bé phËn dïng: nh©n h¹t ®µo.

TÝnh vÞ quy kinh: ngät ®¾ng b×nh vµo t©m, can.

CD: trÞ thèng kinh

Tô m¸u do sang chÊn

Ho cã ®êm, nhuËn trµng

LD: 6-12g.

Kþ: ®ai tiÖn lo·ng kh«ng dïng.

8. Hång hoa

Bé phËn dïng: hoa ph¬i kh« cña c©y h«ng hoa.

TÝnh vÞ quy kinh: cay Êm vµo t©m, can

CD: ch÷a ø huyÕt kinh bÕ, ø huyÕt sau ®Î

Sang chÊn ng· sư­ng bÇm tÝm

Ch÷a môn nhät

LD: 4-12g

Kþ: Phô n÷ cã thai.