VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Thuốc chỉ huyết

Thuèc chØ huyÕt

Thêi gian: 2 tiÕt 

Môc tiªu:

Tr×nh bµy bé phËn dïng, c«ng dông, liÒu dïng c¸c vÞ thuèc chØ huyÕt ®· häc.

Néi dung

Thuèc chØ huyÕt (cÇm m¸u) ch÷a c¸c chøng ch¶y m¸u trong c¬ thÓ như­ do chÊn thư¬ng, sèt xuÊt huyÕt, ch¶y m¸u ®ư­êng tiªu ho¸, b¨ng kinh, rong kinh, ho kh¹c ra m¸u

1. B¸ch th¶o s­ư¬ng (nhä nåi, nhä ch¶o, oa ®« th¸n).

Bé phËn dung: muéi d­ưíi ®¸y nåi ch¶o

TÝnh vÞ quy kinh: h¬i cay, Êm vµo kinh t©m, phÕ.

C«ng dông: ch÷a n«n ra m¸u, ch¶y m¸u cam, ho kh¹c ra m¸u

Chøng rong kinh,lþ.

LiÒu dïng: 6-12g s¾c hay dïng ngoµi (xoa hay thæi vµo mòi).

2. Cá nhä nåi (cá mùc, h¹n liªn th¶o)

Bé phËn dïng: toµn c©y t­¬i hay kh«.

TÝnh vÞ quy kinh: h¬i ngät, mÆn, tÝnh m¸t vµo kinh can thËn

C«ng dông: ch÷a ®¹i tiÖn ra m¸u, trÜ

Ch÷a ®¸i m¸u

Sèt xuÊt huyÕt, sèt do nhiÖt

Rong kinh, huyÕt nhiÖt.

LiÒu dïng: 10-20g s¾c hay vß t­¬i uèng.

Kþ: chøng Øa ch¶y ph©n sèng kh«ng dïng.

3. Ngã sen (ngÉu tiÕt, liªn ngÉu):

Bé phËn dïng: th©n rÔ h×nh trô mäc ë d­íi bïn.

TÝnh vÞ quy kinh: h¬i ngät, h¬i ®¾ng, h¬i ch¸t vµo kinh t©m, can, vÞ.

C«ng dông: ch÷a ch¶y m¸u cam, ho ra m¸u

N«n ra m¸u, ®¹i tiÖn ra m¸u, lþ ra m¸u

Rong huyÕt.

LiÒu dïng: 6-12g sao ®en.

4. T©m sen (liªn t©m)

Bé phËn dïng: c©y mÇm ®· ph¬i hay sÊy kh« cña h¹t sen.

TÝnh vÞ quy kinh: vÞ ®¾ng, tÝnh l¹nh vµo kinh t©m.

C«ng dông: ch÷a t©m håi hép, mÊt ngñ, di méng tinh.

 N«n ra m¸u, ho ra m¸u, ch¶y m¸u cam.

 Sèt xuÊt huyÕt

LiÒu dïng: 2-4g d¹ng s¾c, h½m, t¸n.

5. Hoa hoÌ (hoÌ mÔ):

Bé phËn dïng: hoa ch­a në ph¬i hay sÊy kh« cña c©y hoÌ.

TÝnh vÞ quy kinh: ®¾ng h¬i l¹nh vµo kinh can vµ ®¹i tr­êng.

C«ng dông: ch÷a ho ra m¸u, ch¶y m¸u cam

Sèt xuÊt huyÕt, rong kinh

HoÌ hoa sèng trÞ cao huyÕt ¸p.

LiÒu dïng: 8-16g d¹ng s¾c, h½m.

Kþ: kh«ng dïng cho ng­êi bÞ sèt cao.

6. Tr¾c b¸ch diÖp:

Bé phËn dïng: l¸, cµnh nhá, nh©n qu¶ (b¸ tö nh©n)

TÝnh vÞ quy kinh: vÞ ®¾ng ch¸t, tÝnh h¬i l¹nh vµo kinh phÕ,can, ®¹i trư­êng.

C«ng dông: ch÷a ho ra m¸u, ch¶y m¸u cam

N«n ra m¸u, trÜ, lþ ra m¸u

Sèt xuÊt huyÕt, b¨ng kinh.

B¸ tö nh©n: vÞ ngät b×nh vµo t©m tú

C«ng dông: nhuËn trµng, th«ng ®¹i tiÖn

MÊt ngñ, t©m håi hép.

LiÒu dïng: 6-12g/ ngµy s¾c.

Kþ: ng­êi kh«ng cã thÊp nhiÖt kh«ng dïng.

7. Tam thÊt

Bé phËn dïng: rÔ cñ ph¬i hay sÊy kh« cña c©y tam thÊt.

TÝnh vÞ quy kinh: ngät Êm vµo can, vÞ.

C«ng dông: ch÷a ho ra m¸u

N«n ra m¸u, ®¹i tiÖn ra m¸u

TiÓu tiÖn ra m¸u

Rong kinh b¨ng huyÕt.

ChÊn thư­¬ng ø huyÕt sư­ng ®au.

LiÒu dïng: 4-5g s¾c, bét uèng.

Kþ: ngư­êi huyÕt hư­ , kh«ng cã ø huyÕt.

8. Mai mùc (« tÆc cèt)

TÝnh vÞ quy kinh: mÆn, Êm vµo can, thËn.

C«ng dông: ®¹i tiÖn ra m¸u, trÜ.

 Rong huyÕt, ra khÝ hư­.

 î h¬i î chua trong bÖnh ®au d¹ dµy.

LD: 6-12g s¾c.

9. Ng¶i cøu (®· häc)

10. RÔ cá tranh (b¹ch mao c¨n)

BPD: rÔ cña c©y cá tranh.

TVQK: ngät, tÝnh hµn vµo vi, phÕ

CD: ch÷a chøng néi nhiÖt sinh phiÒn kh¸t, ho sèt.

CÇm m¸u: tiÓu tiÖn ra m¸u, thæ huyÕt, ch¶y m¸u cam, ho ra m¸u.

Lîi niÖu ch÷a phï nÒ, viªm cÇu thËn cÊp.

§¹i tiÖn khã kh¨n

§¸i buèt, ®¸i r¾t

LD: 12-40g

Kþ: phô n÷ cã thai, ngư­êi thÓ hư­ hµn.