VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RẲNG

1. Nghề đào tạo           : Kỹ thuật phục hình răng

2        Trình độ đào tạo     : Sơ cấp

3        Thời gian đào tạo   : 09 tháng (36 tuần)

4        Đối tượng tuyển sinh: Tốt THPT trở lên

5        Cơ sở làm việc        : Khoa Răng-Hàm-Mặt các bệnh viện, xưởng sản xuất khuôn mẫu, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ răng - miệng.

I, Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

§µo t¹o ng­êi kü thuËt cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ phôc h×nh r¨ng, ®Ó lµm viÖc t¹i c¸c lab« phôc h×nh cña c¸c c¬ së R¨ng-Hµm-MÆt, c¸c c¬ së Y tÕ; cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt; t¸c phong tû mû, khÐo lÐo, chÝnh x¸c; tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong phôc vô ng­êi bÖnh; cã ®ñ søc khoÎ; cã ý thøc vµ kh¶ n¨ng häc tËp v­¬n lªn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

-  Tr×nh bµy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i vµ chøc n¨ng cña bé r¨ng vµ bé m¸y nhai.

- Tr×nh bµy ®­îc thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña c¸c vËt liÖu nha khoa sö dông trong phôc h×nh r¨ng

- M« t¶ ®­îc c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét hµm gi¶ th¸o l¾p toµn phÇn, tõng phÇn.

-  M« t¶ ®­îc c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn mét phôc h×nh cè ®Þnh th«ng th­êng.

-  Tr×nh bµy ®­îc c¸c nguyªn t¾c cÊp cøu r¨ng hµm mÆt vµ nguyªn t¾c khö khuÈn trong nha khoa.

- VËn hµnh b¶o qu¶n c¸c trang thiÕt bÞ, vËt t­ ho¸ chÊt... phôc h×nh r¨ng.

- Ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a ®­îc nh÷ng háng hãc nhá cña trang thiÕt bÞ phôc h×nh r¨ng.

2.2. Kỹ năng

-  Lµm ®­îc c¸c lo¹i phôc h×nh th¸o l¾p hµm gi¶ toµn phÇn, tõng phÇn, c¸c lo¹i h×nh r¨ng cè ®Þnh th«ng th­êng.

- VËn hµnh vµ b¶o qu¶n ®­îc c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t­ ho¸ chÊt phôc h×nh r¨ng.

-  S¬ cøu vµ ch¨m sãc cho ng­êi bÖnh r¨ng hµm mÆt t¹i c¸c c¬ së y tÕ.

- Thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c gi¸o dôc søc khoÎ ®Ó phßng chèng bÖnh r¨ng miÖng cho céng ®ång vµ h­íng dÉn cho c¸c Kü thuËt viªn phôc h×nh r¨ng ë c¸c c¬ së y tÕ.

- Thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n vµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Bé Y tÕ.

- Tham gia gi¸o dôc søc khoÎ ch¨m sãc r¨ng - miÖng cho nh©n d©n vµ céng ®ång. Tham gia c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc, b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n cña ®¬n vÞ vµ ®Þa ph­¬ng.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiêm:  

Người kỹ thuật phục hình răng có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong tỷ mỷ, khéo léo chính xác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao trong phục vụ người bệnh, có đủ sức khỏe ý thức và khả năng học tập vươn lên.

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

 Tổng khối lượng học tập: 14 Mô dun ; trong đó LT 19 đvht; thực hành 27 đvht.

- Thời gian đào tạo: 9 tháng (36 tuần).

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Số tiết

ĐVHT

Đào tạo

(tuần)

Các học phần cơ sở

272

14

9

Các học phần chuyên môn

601

24

19

Thực tập tốt nghiệp

260

7

8

 

Tổng số

1133

46

36