VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K3 CHÍNH QUY

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K3 CHÍNH QUY

B269879

Đặng Thị Thúy

Anh

4/24/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269880

Đỗ Thị Hà

Anh

8/18/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269881

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

9/23/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269882

Vũ Ngọc

Ánh

2/15/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269883

Đào Tuấn

Anh

4/27/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269884

Đỗ Hoài

Anh

3/26/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269885

Đoàn Tuấn

Anh

8/11/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269886

Nguyễn Chí

Bảo

10/22/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269887

Nguyễn Hữu

Bình

4/12/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269888

Nguyễn Thị

Bình

4/1/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269889

Phùng Khắc

Bình

2/14/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269890

Trần Thị

Cảnh

8/28/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269891

Lê Linh

Châm

10/13/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269892

Nguyễn Thị

Châm

3/22/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269893

Phan Văn

Cháng

7/26/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269894

Cầm Thị

Chaư

4/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269895

Nguyễn Nho

Chiến

5/24/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269896

Uông Thành

Công

6/7/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269897

Lê Thành

Công

12/3/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269898

Nguyễn Viết

Cuối

9/19/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269899

Dương Văn

Đàm

6/19/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269900

Đỗ Tiến 

Đạt

1/12/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269901

Hoàng Văn

Điệp

7/28/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269902

Khổng Văn

Định

8/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269903

Phạm Thị

Dịu

8/19/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269904

Nguyễn Huy

Đức

10/11/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269905

Vũ Thị Thu

Dung

6/18/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269906

Nguyễn Đức

Dũng

2/2/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269907

Nguyễn Tiến

Dũng

8/28/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269908

Phạm Ngọc

Dũng

1/19/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269909

Phạm Văn

Dũng

3/18/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269910

Vũ Tiến

Dũng

2/4/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269911

Nguyễn Hữu

Dũng

9/30/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269912

Phạm Tiến

Dũng

10/21/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269913

Nguyễn Thế

Dương

9/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269914

Nguyễn Văn

Dương

4/5/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269915

Phạm Thị

Giang

12/5/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269916

Nguyễn Bá

Giáp

9/3/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269917

Phạm Văn

Giáp

11/4/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269918

Lê Thị

11/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269919

Nguyễn Thị

8/20/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269920

Nguyễn Thị

9/2/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269921

Nguyễn Thị Hải

8/25/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269922

Nguyễn Thế

Hải

3/9/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269923

Nguyễn Văn

Hải

11/26/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269924

Lê Thị

Hằng

8/21/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269925

Lê Thị

Hằng

3/23/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269926

Đặng Bích

Hạnh

5/27/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269927

Nguyễn Thị

Hảo

5/21/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269928

Nguyễn Thị Thu

Hiền

6/25/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269929

Nguyễn Thu

Hiền

10/12/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269930

Lê Thị

Hiệp

9/24/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269931

Nguyễn Văn

Hiếu

6/14/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269932

Kiều Hải

Hồ

4/21/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269933

Lê Thị

Hoa

4/5/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269934

Trần Thị

Hòa

12/21/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269935

Nguyễn Thị

Hoàn

9/5/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269936

Nguyễn Đình

Hoàng

11/10/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269937

Đào Văn

Học

5/3/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269938

Lê Thị

Hồng

6/3/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269939

Nguyễn Thị

Hồng

10/3/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269940

Đỗ Thị

Huế

12/11/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269941

Bùi Quang

Hùng

9/15/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269942

Nguyễn Văn

Hùng

3/25/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269943

Đặng Trần

Hưng

12/5/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269944

Phạm Đăng

Hưng

6/27/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269945

Đỗ Thị

Hương

8/5/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269946

Vũ Thị

Hương

7/15/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269947

Nguyễn Tương

Huy

3/16/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269948

Trịnh Bá

Huy

8/20/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269949

Nghiêm Thị

Huyên

7/2/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269950

Lê Thanh

Huyền

3/18/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269951

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

12/28/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269952

Trương Ngọc

Huyền

10/21/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269953

Phạm Minh

Khang

12/6/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269954

Đặng Văn

Khánh

7/6/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269955

Phạm Văn

Khiêm

2/12/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269956

Vũ Đức

Khôi

6/29/1964

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269957

Đỗ Văn

Lãm

7/30/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269958

Trần Thị

Làn

11/18/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269959

Nguyễn Thị

Lanh

5/25/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269960

Quách Đình

Lập

8/13/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269961

Đỗ Phương

Linh

4/30/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269962

Nguyễn Thị Thùy

Linh

4/29/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269963

Nguyễn Thị

Loan

6/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269964

Bùi Thị

Lợi

5/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269965

Lương Văn

Long

11/8/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269966

Phí Thị Ly

Ly

6/7/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269967

Nguyễn Duy

Mạnh

9/6/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269968

Nguyễn Ngọc

Minh

3/5/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269969

Phan Thị

Mỵ

5/14/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269970

Nguyễn Công

Nam

4/25/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269971

Phạm Bá

Nam

9/19/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269972

Trịnh Thị

Nết

8/20/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269973

Đỗ Thị Vân

Nga

6/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269974

Lê Thị

Nga

3/4/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269975

Nguyễn Thị

Nga

11/28/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269976

Nguyễn Bích

Ngọc

10/5/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269977

Nguyễn Thị

Ngọc

10/13/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269978

Trần Thị

Ngọc

8/5/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269979

Vũ Văn

Nhất

3/23/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269980

Nguyễn Đức

Nhật

3/27/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269981

Nguyễn Văn

Nhật

6/2/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269982

Hà Thị

Nhình

9/28/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269983

Hoàng Thị

Như

8/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269984

Nguyễn Cẩm

Nhung

1/5/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269985

Nguyễn Thị Kim

Nhung

6/4/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269986

Nguyễn Đình

Ninh

10/14/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269987

Nguyễn Thị

Ninh

6/12/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269988

Vũ Tuấn

Ninh

2/10/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269989

Đào Thị

Oanh

8/2/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269990

Nguyễn Hà

Phan

8/3/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269991

Ngô Hoàng

Phi

8/17/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269992

Đặng Trần

Phúc

1/1/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269993

Lê Thị

Phương

12/21/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269994

Nguyễn Thị Mai

Phương

10/19/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269995

Nguyễn Thị Minh

Phượng

7/22/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269996

Nguyễn Bá

Quân

7/1/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269997

Đỗ Văn

Quân

3/10/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269998

Nguyễn Huy

Quang

10/26/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B269999

Nguyễn Văn

Quý

1/24/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270000

Đặng Minh

Quyết

12/27/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270001

Lê Văn

Quyết

8/15/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270002

Lò Văn

Quyết

11/4/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270003

Ngô Hồng

Quỳnh

3/26/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270004

Nguyễn Thị Thúy

Quỳnh

5/22/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270005

Đào Thị

Sáu

8/30/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270006

Nguyễn Văn

Sơn

4/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270007

Bùi Xuân

Sơn

9/13/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270008

Đỗ Hoàng

Sơn

6/17/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270009

Nguyễn Khắc

Sơn

5/26/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270010

Lê Đức

Tài

1/31/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270011

Trịnh Văn

Thái

10/5/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270012

Nguyễn Xuân

Thắng

6/25/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270013

Ngô Thị

Thanh

6/11/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270014

Nguyễn Duy

Thanh

12/4/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270015

Nguyễn Văn

Thành

1/7/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270016

Lê Văn

Thanh

9/5/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270017

Trịnh Thu

Thảo

7/7/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270018

Hỏ Văn

Thập

6/21/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270019

Hoàng Đức

Thiện

7/7/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270020

Nguyễn Hữu

Thức

8/31/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270021

Dương Hoài

Thương

6/24/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270022

Mai Thị Thanh

Thúy

1/4/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270023

Nguyễn Thị Thanh

Thùy

10/22/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270024

Nguyễn Văn

Toàn

1/31/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270025

Vương Văn

Toàn

9/9/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270026

Chu Minh

Trang

8/27/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270027

Lương Thị Huyền

Trang

12/26/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270028

Phạm Thị

Trang

1/19/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270029

Trần Thị Hà

Trang

6/30/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270030

Hoàng Thiên

Triều

10/13/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270031

Lê Đỗ

Trọng

11/25/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270032

Nguyễn Thị Bích

Trúc

8/9/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270033

Đào Thanh

Trung

10/28/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270034

Nguyễn Hữu

Trung

6/13/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270035

Nguyễn Thế

Trung

5/22/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270036

Lê Xuân

Trung

5/21/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270037

Nguyễn Văn

Trường

4/8/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270038

Nguyễn Thị

2/20/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270039

Nguyễn Văn

Tuấn

9/18/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270040

Nguyễn Khắc

Tuấn

11/3/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270041

Đinh Thanh

Tuất

7/25/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270042

Lê Đắc

Tùng

9/19/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270043

Nguyễn Thanh

Tùng

9/22/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270044

Nguyễn Thị

Tuyền

6/12/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270045

Phùng Huy

Tuyên 

11/1/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270046

Nguyễn Thị

Tuyết

8/25/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270047

Đỗ Thị

Tuyết

8/17/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270048

Hà Văn

Vinh

12/9/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270049

Đinh Quang

2/10/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270050

Nguyễn Hoàng

11/18/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270051

Nguyễn Đức 

Vượng

10/8/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270052

Phạm Thị Thanh

Xuân

6/28/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270053

Nguyễn Hải

Yến

8/3/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270054

Phạm Thị Hải

Yến

8/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270055

Nguyễn Thị

Yến

8/15/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270056

Nguyễn Thị Kim

An

1/10/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270057

Nguyễn Việt

Anh

8/13/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270058

Vũ Thị Mai

Anh

3/9/1991

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270059

Đinh Thị

Bằng

4/4/1991

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270060

Lê Thị

Chính

2/17/1990

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270061

Lê Thị Kim

Cúc

12/11/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270062

Nguyễn Bá

Cường

1/7/1991

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270063

Lê Thị ánh

Đào

4/9/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270064

Nguyễn Thị

Diệp

2/7/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270065

Trần Thị

Dung

7/10/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270066

Trần Ngọc

Dũng

3/15/1993

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270067

Nguyễn Tùng

Dương

11/3/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270068

Cao Khương

Duy

8/24/1989

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270069

Phí Thị Huyền

Giang

10/3/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270070

Bùi Thị

1/12/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270071

Nguyễn Thị

12/24/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270072

Nguyễn Thu

Hằng

7/6/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270073

Nguyễn Phi Minh

Hạnh

6/2/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270074

Nguyễn Thị

Hiền

12/5/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270075

Nguyễn Thị

Hoa

12/18/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270076

Đặng Hữu

Hòa

11/24/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270077

Hoàng Thị

Hoài

11/20/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270078

Lê Thị

Hồng

10/8/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270079

Lê Thị

Huệ

3/5/1990

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270080

Hoàng Thị

Hương

4/1/1992

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270081

Nguyễn Thị

Hương

10/15/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270082

Trần Thị

Hương

6/21/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270083

Lê Duy

Huy

8/24/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270084

Bùi Thu

Huyền

10/9/1989

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270085

Lê Thị

Huyền

7/14/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270086

Hà Đình

Kiên

9/2/1987

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270087

Võ Anh Tùng

Lâm

9/24/1993

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270088

Nguyễn Thị

Lan

1/5/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270089

Trần Thị Ngọc

Lan

1/8/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270090

Đoàn Thị

Lan

10/13/1990

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270091

Bùi Thị

Linh

11/10/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa III

158/QĐ-TCY

10/15/2014