VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K2 CHÍNH QUY

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K2 CHÍNH QUY

152

A688606

Nguyễn Thị

An

01/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

153

A688607

Hoàng Hải

Anh

23/6/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

154

A688608

Khúc Thị Vân

Anh

28/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

155

A688609

Lò Thị

Anh

27/12/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

156

A688610

Nguyễn Hồng

Anh

19/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

157

A688611

Nguyễn Thị Lan

Anh

26/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

158

A688612

Phạm Trọng

Anh

24/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

159

A688613

Trần Ngọc Tuấn

Anh

25/11/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

160

A688614

Trần Tuấn

Anh

08/7/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

161

A688615

Trần Tuấn

Anh

25/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

162

A688616

Vũ Tuấn

Anh

11/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

163

A688617

Nguyễn Ngọc

Ánh

22/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

164

A688618

Tạ Thị

Ánh

15/12/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

165

A688619

Trần Văn

Ba

1/20/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

166

A688620

Nguyễn Đình

Bắc

07/11/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

167

A688621

Trịnh Đông

Bắc

10/11/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

168

A688622

Phạm Văn

Báo

1/2/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

169

A688623

Hoàng Văn

Binh

24/3/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

170

A688624

Đào Thanh

Bình

22/6/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

171

A688625

Phạm Thị

Cảm

19/10/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

172

A688626

Đào Thanh

Châm

04/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

173

A688627

Cứ A

Chư

02/3/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

174

A688628

Hoàng Bảo

Chung

2/27/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

175

A688629

Trần Công

Chung

30/3/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

176

A688630

Nguyễn Thành

Công

04/5/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

177

A688631

Vũ Thị

Cúc

31/7/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

178

A688632

Lê Quang

Cường

2/13/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

179

A688633

Trịnh Việt

Cường

24/6/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

180

A688634

Nguyễn Đình

Đặng

02/9/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

181

A688635

Trần Trọng

Đạt

16/7/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

182

A688636

Bùi Đình

Điều

12/11/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

183

A688637

Nguyễn Hữu

Định

05/12/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

184

A688638

Lò Văn

Doãn

20/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

185

A688639

Lê Công

Đức

23/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

186

A688640

Nguyễn An

Dung

20/5/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

187

A688641

Đặng Việt

Dũng

26/3/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

188

A688642

Nguyễn Tiến

Dũng

2/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

189

A688643

Phí Tiến

Dũng

30/7/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

190

A688644

Vũ Văn

Dũng

28/3/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

191

A688645

Nguyễn Thị

Dung

03/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

192

A688646

Nguyễn Thị

Dung

26/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

193

A688647

Lò Thị

Dương

10/11/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

194

A688648

Vũ Bá

Duy

02/10/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

195

A688649

Đặng Thị

Duyên

14/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

196

A688650

Nguyễn Thị

Duyên

01/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

197

A688651

Hoàng Thị Thu

2/13/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

198

A688652

Lường Thị

Hằng

1/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

199

A688653

Nguyễn Thị

Hằng

21/4/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

200

A688654

Phí Thị Thanh

Hằng

19/12/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

201

A688655

Hoàng Thị

Hạnh

22/10/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

202

A688656

Phạm Thị

Hảo

17/7/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

203

A688657

Lại Đức

Hậu

18/4/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

204

A688658

Đinh Thị

Hiền

21/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

205

A688659

Hoàng Thu

Hiền

30/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

206

A688660

Lê Thị Thu

Hiền

07/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

207

A688661

Nguyễn Thị

Hiền

01/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

208

A688662

Nguyễn Thị Thu

Hiền

16/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

209

A688663

Trần Thị

Hiền

16/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

210

A688664

Ngô Văn

Hiệp

01/5/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

211

A688665

Nguyễn Thị

Hoa

27/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

212

A688666

Phùng Thị Thanh

Hoa

1/23/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

213

A688667

Quàng Văn

Hoà

19/10/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

214

A688668

Nguyễn Hải

Hoài

01/10/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

215

A688669

Triệu Công

Hoan

23/6/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

216

A688670

Nguyễn Huy

Hoàn

30/7/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

217

A688671

Bùi Huy

Hoàng

16/10/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

218

A688672

Nguyễn Xuân

Hoàng

01/6/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

219

A688673

Trần Thị Thuý

Hoàng

23/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

220

A688674

Trương Văn

Hoành

22/9/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

221

A688675

Đào Thị Ánh

Hồng

31/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

222

A688676

Trương Thị

Hồng

06/6/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

223

A688677

Phạm Sỹ

Huân

2/21/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

224

A688678

Bùi Thị

Huế

16/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

225

A688679

Trương Thị Hồng

Huệ

28/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

226

A688680

Nguyễn Đình

Hùng

11/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

227

A688681

Nguyễn Đức

Hùng

04/11/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

228

A688682

Bùi Doãn

Huy

22/9/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

229

A688683

Nguyễn Thị

Huyền

09/4/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

230

A688684

Nguyễn Thị

Huyền

10/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

231

A688685

Nguyễn Thị Thu

Huyền

01/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

232

A688686

Phạm Thị Thanh

Huyền

17/6/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

233

A688687

Thào A

Khai

03/7/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

234

A688688

Dương Thị

Khanh

17/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

235

A688689

Bùi Văn

Khánh

27/7/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

236

A688690

Đoàn Thị

Khát

24/9/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

237

A688691

Lò Văn

Khuê

2/25/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

238

A688692

Đặng Thị

Khuyên

30/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

239

A688693

Lò Thị

Khuyên

20/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

240

A688694

Quàng Văn

Kia

26/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

241

A688695

Trần Đình

Kiên

13/6/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

242

A688696

Bùi Thị

Kim

08/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

243

A688697

Nguyễn Văn

Lai

28/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

244

A688698

Nguyễn Đức

Lâm

17/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

245

A688699

Nguyễn Thanh

Lâm

24/4/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

246

A688700

Nguyễn Thành

Lâm

2/19/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

247

A688701

Trương Thị Mai

Lan

22/4/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

248

A688702

Lý Thị

Liên

28/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

249

A688703

Đỗ Thuỳ

Linh

1/24/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

250

A688704

Nguyễn Hữu

Linh

03/6/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

251

A688705

Trần Mạnh

Linh

13/6/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

252

A688706

Nguyễn Thị

26/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

253

A688707

Đỗ Văn

Lợi

10/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

254

A688708

Trần Thị

Luyên

18/7/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

255

A688709

Vũ Thị

Luyến

12/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

256

A688710

Đỗ Thị

Mai

26/5/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

257

A688711

Nguyễn Thị

Mai

04/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

258

A688712

Tống Thị

Mai

12/6/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

259

A688713

Nguyễn Hữu

Mầm

22/10/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

260

A688714

Nguyễn Ngọc

Mạnh

1/6/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

261

A688715

Nguyễn Thị

Mạnh

18/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

262

A688716

Phạm Văn

Mạnh

18/6/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

263

A688717

Hoàng Văn

Minh

20/10/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

264

A688718

Nguyễn Văn

Minh

29/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

265

A688719

Phạm Văn

Minh

13/9/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

266

A688720

Phạm Thị

25/4/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

267

A688721

Trần Trà

My

27/10/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

268

A688722

Nguyễn Văn

Mỹ

02/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

269

A688723

Cà Văn

Nam

20/10/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

270

A688724

Nguyễn Chi

Năng

17/8/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

271

A688725

Đỗ Thuỳ

Nết

13/7/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

272

A688726

Ngô Thị

Nga

17/7/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

273

A688727

Vũ Quỳnh

Nga

26/4/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

274

A688728

Đỗ Hữu

Nghĩa

14/3/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

275

A688729

Lường Đức

Ngọc

28/9/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

276

A688730

Trương Minh

Ngọc

2/24/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

277

A688731

Hoàng Văn

Nguyện

29/12/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

278

A688732

Lê Thị Minh

Nguyệt

23/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

279

A688733

Nguyễn Thị

Nguyệt

02/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

280

A688734

Nguyễn Thị Như

Nguyệt

20/12/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

281

A688735

Tạ Thị

Nhài

15/7/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

282

A688736

Tòng Văn

Nhuận

2/13/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

283

A688737

Bùi Thị

Nhung

04/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

284

A688738

Tạ Thị

Nhung

1/20/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

285

A688739

Nguyễn Văn

Nhưng

09/8/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

286

A688740

Hoàng Thị Mỵ

Nương

1/7/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

287

A688741

Nguyễn Thị

Nương

10/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

288

A688742

Mai Thị

Phương

2/24/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

289

A688743

Đỗ Thị

Phượng

15/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

290

A688744

Nguyễn Thị

Phượng

29/7/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

291

A688745

Phan Thị

Phượng

12/6/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

292

A688746

Lý Hồng

Quân

06/10/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

293

A688747

Phạm Văn

Quân

1/4/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

294

A688748

Lê Văn

Quang

09/3/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

295

A688749

Phan Văn

Quang

21/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

296

A688750

Lưu Văn

Quảng

29/4/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

297

A688751

Lường Văn

Quên

30/12/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

298

A688752

Nguyễn Văn

Quý

25/5/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

299

A688753

Ngô Thị

Quyến

08/12/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

300

A688754

Nguyễn Như

Quyền

11/6/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

301

A688755

Nguyễn Văn

Quyền

15/9/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

302

A688756

Trần Ngọc

Quyết

12/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

303

A688757

Đỗ Thuý

Quỳnh

15/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

304

A688758

Nguyễn Thị

Quỳnh

18/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

305

A688759

Lầu A

10/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

306

A688760

Trương Minh

Sang

1/23/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

307

A688761

Phạm Hồng

Sơn

02/5/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

308

A688762

Phạm Ngọc

Sơn

20/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

309

A688763

Nguyễn Bá

Tài

17/7/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

310

A688764

Đinh Thị

Tám

1/22/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

311

A688765

Đinh Thị

Tâm

1/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

312

A688766

Hà Văn

Tâm

07/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

313

A688767

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

17/5/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

314

A688768

Lê Huy

Tân

23/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

315

A688769

Nguyễn Tiến

Tân

02/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

316

A688770

Phạm Duy

Tân

10/10/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

317

A688771

Đặng Thị

Thắm

11/12/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

318

A688772

Nguyễn Đình

Thắng

06/3/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

319

A688773

Nguyễn Quang

Thắng

02/8/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

320

A688774

Trần Quốc

Thắng

25/3/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

321

A688775

Nguyễn Xuân

Thao

11/12/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

322

A688776

Bùi Đình

Thảo

08/8/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

323

A688777

Hồ Thị

Thảo

13/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

324

A688778

Lê Thị Thu

Thảo

03/3/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

325

A688779

Nguyễn Thị

Thảo

19/9/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

326

A688780

Nguyễn Thị

Thêu

19/8/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

327

A688781

Nguyễn Thị

Thiết

25/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

328

A688782

Nguyễn Quang

Thịnh

14/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

329

A688783

Nguyễn Thị

Thoa

10/12/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

330

A688784

Đào Thị

Thu

08/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

331

A688785

Nguyễn Thị Thanh

Thu

1/23/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

332

A688786

Vũ Thị Hoài

Thu

11/8/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

333

A688787

Đào Thị

Thư

06/9/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

334

A688788

Hoàng Văn

Thức

05/9/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

335

A688789

Lại Thị

Thuý

08/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

336

A688790

Phạm Thị

Thuỳ

15/5/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

337

A688791

Lò Thị

Thuỷ

30/4/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

338

A688792

Nguyễn Thị Thanh

Thuỷ

20/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

339

A688793

Đỗ Ngọc

Tiến

01/9/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

340

A688794

Hà Văn

Tiến

26/9/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY