VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K1 CHÍNH QUY

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K1 CHÍNH QUY

TT

Số hiệu bằng

Họ và

tên

Ngày sinh

GT

Ngành

Hình thức đào tạo

Khóa

Quyết định số

Ngày cấp bằng

1

A549325

Trần Thị

An

5/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

2

A549326

Bùi Tuấn

Anh

8/5/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

3

A549327

Đào Thị Kim

Anh

4/20/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

4

A549328

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

9/18/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

5

A549329

Nguyễn Tuấn

Anh

12/6/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

6

A549330

Phạm Việt

Anh

9/19/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

7

A549331

rần Ngọc

Anh

10/3/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

8

A549332

Trần Thị Ngọc

Anh

7/18/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

9

A549333

Lò Văn

Ánh

8/12/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

10

A549334

Nguyễn Thị

Bắc

6/27/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

11

A549335

Nguyễn Văn

Bắc

2/29/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

12

A549336

Chu Văn

Biên

11/4/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

13

A549337

Nguyễn Văn

Biển

1/21/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

14

A549338

Nguyễn Thị

Bình

8/3/1985

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

15

A549339

Nguyễn Văn

Bộ

12/28/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

16

A549340

Nhữ Thị

Ca

2/23/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

17

A549341

Vũ Đức

Cảnh

4/17/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

18

A549342

Lương Thị

Chang

5/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

19

A549343

Nguyễn Thị

Chất

9/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

20

A549344

Mã Văn

Chiến

2/12/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

21

A549345

Nguyễn Thị

Chiều

7/5/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

22

A549346

Vương Văn

Chính

7/12/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

23

A549347

Nguyễn Thị Hồng

Chúc

8/1/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

24

A549348

Hoàng Thị

Chung

7/4/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

25

A549349

Nguyễn Đức

Chung

4/15/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

26

A549350

Trần Quốc

Chương

9/9/1986

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

27

A549351

Nguyễn Đức

Công

2/4/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

28

A549352

Nguyễn Anh

Của

9/3/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

29

A549353

Nguyễn Văn

Cường

1/1/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

30

A549354

Tòng Văn

Dần

2/15/1986

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

31

A549355

Hoàng Mạnh

Đạt

1/2/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

32

A549356

Vũ Xuân

Đạt

10/22/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

33

A549357

Nguyễn Thị Minh

Diệp

9/15/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

34

A549358

Bùi Thị

Diệu

11/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

35

A549359

Lê Văn

Đình

10/15/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

36

A549360

Đặng Văn

Đoàn

12/15/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

37

A549361

Vũ Đình

Đoàn

10/9/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

38

A549362

Bùi Thị

Doanh

5/25/1987

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

39

A549363

Đỗ Việt

Đức

2/18/1988

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

40

A549364

Lê Minh

Đức

3/8/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

41

A549365

Phạm Văn

Đức

8/17/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

42

A549366

Nguyễn Minh

Đức

12/28/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

43

A549367

Nguyễn Minh

Đức

3/22/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

44

A549368

Nguyễn Thị Kim

Dung

2/15/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

45

A549369

Đỗ Mạnh

Dũng

8/30/1984

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

46

A549370

Dương Văn

Dũng

9/15/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

47

A549371

Phạm Hữu

Duy

2/17/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

48

A549372

Ngô Thị Hồng

Duyên

3/4/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

49

A549373

Đinh Thị

Gấm

6/26/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

50

A549374

Nguyễn Thị

Giang

5/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

51

A549375

Nguyễn Văn

Giang

5/2/1985

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

52

A549376

Nguyễn Văn

Giang

11/20/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

53

A549377

Hà Mạnh

Giáp

6/18/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

54

A549378

Vũ Nguyên

Giáp

5/19/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

55

A549379

Đào Thị

4/13/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

56

A549380

Lưu Thị Thúy

3/6/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

57

A549381

Nguyễn Thị

10/7/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

58

A549382

Nguyễn Thị Việt

10/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

59

A549383

Nguyễn Thu

7/21/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

60

A549384

Đào Hồng

Hải

12/28/1988

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

61

A549385

Hồ Thị

Hải

9/4/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

62

A549386

Nguyễn Duy

Hải

1/22/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

63

A549387

Nguyễn Thị

Hải

9/9/1989

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

64

A549388

Nguyễn Văn

Hải

2/22/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

65

A549389

Nguyễn Văn

Hải

9/27/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

66

A549390

Nguyễn Văn

Hải

7/1/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

67

A549391

Trần Thanh

Hải

5/14/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

68

A549392

Cao Thị

Hằng

4/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

69

A549393

Hoàng Thuý

Hằng

7/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

70

A549394

Lê Thị

Hằng

4/16/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

71

A549395

Lê Thị Thu

Hằng

10/21/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

72

A549396

Lê Thu

Hằng

7/10/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

73

A549397

Ngô Thị Thanh

Hằng

2/15/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

74

A549398

Nguyễn Thị Phương

Hằng

10/20/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

75

A549399

Nguyễn Thị

Hằng

10/23/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

76

A549400

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

5/14/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

77

A549401

Phạm Thị

Hạnh

12/12/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

78

A549402

Lương Thị Thu

Hảo

2/22/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

79

A549403

Lò Thanh

Hậu

7/9/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

80

A549404

Phạm Xuân

Hậu

10/20/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

81

A549405

Đặng Thị Mai

Hiên

12/4/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

82

A549406

Bùi Thị

Hiền

7/13/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

83

A549407

Đoàn Thị

Hiền

5/26/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

84

A549408

Hoàng Thị Thu

Hiền

7/27/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

85

A549409

Nguyễn Thị

Hiền

11/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

86

A549410

Nguyễn Thị

Hiền

5/18/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

87

A549411

Nguyễn Thị

Hiền

7/12/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

88

A549412

Nguyễn Thị Thu

Hiền

2/5/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

89

A549413

Nguyễn Văn

Hiệp

8/20/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

90

A549414

Nguyễn Trung

Hiếu

9/4/1988

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

91

A549415

Nguyễn Văn

Hiếu

12/14/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

92

A549416

Phạm Thị

Hiếu

7/1/1983

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

93

A549417

Lê Thị

Hoa

10/13/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

94

A549418

Nguyễn Thị

Hoa

8/5/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

95

A549419

Phạm Thị

Hòa

9/26/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

96

A549420

Trần Thị

Hòa

5/23/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

97

A549421

Trịnh Thị Thu

Hòa

4/2/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

98

A549422

Nguyễn Thị

Hoài

6/5/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

99

A549423

Nguyễn Thị

Hoài

8/11/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

100

A549424

Phan Thị

Hoài

2/3/1987

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

101

A549425

Trương Thị Thu

Hoài

10/6/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

102

A549426

Nguyễn Đăng

Hoan

3/29/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

103

A549427

Nguyễn Hữu

Hoàn

6/14/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

104

A549428

Đặng Huy

Hoàng

8/10/1988

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

105

A549429

Trần Việt

Hoàng

2/18/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

106

A549430

Nguyễn Viết

Hoằng

3/10/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

107

A549431

Điền Thị Mai

Hồng

11/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

108

A549432

Vũ Thị

Hồng

1/14/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

109

A549433

Phạm Thị

Huê

7/2/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

110

A549434

Chu Thị Thanh

Huế

2/15/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

111

A549435

Khúc Thị

Huệ

1/22/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

112

A549436

Nguyễn Thị

Huệ

3/12/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

113

A549437

Trần Thị

Huệ

3/13/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

114

A549438

Lê Đức

Hưng

2/12/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

115

A549439

Nguyễn Chí

Hưng

9/22/1983

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

116

A549440

Nguyễn Văn

Hưng

12/15/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

117

A549441

Đặng Thị Lan

Hương

7/27/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

118

A549442

Đỗ Thị

Hương

3/3/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

119

A549443

Lê Thị Lan

Hương

12/16/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

120

A549444

Ngô Thị

Hương

4/22/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

121

A549445

Nguyễn Thị

Hương

3/11/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

122

A549446

Nguyễn Thị Quỳnh

Hương

8/13/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

123

A549447

Đặng Thị

Hướng

10/5/1984

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

124

A549448

Ngô Thanh

Hường

8/3/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

125

A549449

Phạm Thị

Hường

2/4/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

126

A549450

Trần Thị

Hường

6/8/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

127

A549451

Nguyễn Thị

Hương

11/12/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

128

A549452

Đinh Văn

Hữu

9/25/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

129

A549453

Hà Văn

Huy

12/16/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

130

A549454

Nguyễn Hữu

Huy

4/3/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

131

A549455

Nguyễn Quang

Huy

12/4/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

132

A549456

Phùng Quang

Huy

8/11/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

133

A549457

Lê Thị

Huyền

11/2/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

134

A549458

Nghiêm Thị

Huyền

6/5/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

135

A549459

Nguyễn Thị

Huyền

2/26/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

136

A549460

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

6/2/1988

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

137

A549461

Nguyễn Thị Thanh Thu

Huyền

4/12/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

138

A549462

Phạm Thị

Huyền

9/10/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

139

A549463

Trương Thị Kim

Huyền

10/27/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

140

A549464

Hoàng Thị

Kan

3/17/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

141

A549465

Hoàng Thị

Khá

12/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

142

A549466

Phạm Văn

Khánh

10/21/1987

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

143

A549467

Bùi Thị

Khiêm

4/3/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

144

A549468

Nguyễn Xuân

Khoáng

7/17/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

145

A549469

Dương Hải

Khôi

11/4/1986

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

146

A549470

Phùng Thị Mai

Khuyên

9/19/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

147

A549471

Nguyễn Trọng

Kiên

10/10/1987

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

148

A549472

Trần Thế

Kiên

7/11/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

149

A549473

Đoàn Văn

Kiều

2/7/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

150

A549474

Mai Văn

Lâm

5/22/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

151

A549475

Lê Thị

Lan

7/22/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

152

A549476

Nguyễn Thị

Lan

10/20/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

153

A549477

Phạm Thị Hà

Lan

2/8/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

154

A549478

Đào Thị Thường

Lệ

10/28/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

155

A549479

Hoàng Thị

Len

10/23/1984

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

156

A549480

Trịnh Viết

Liêm

2/23/1986

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

157

A549481

Trương Thị Phương

Liên

7/12/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

158

A549482

Bùi Thị Thùy

Linh

10/30/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

159

A549483

Đỗ Thị Thùy

Linh

8/25/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

160

A549484

Đỗ Thùy

Linh

10/30/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

161

A549485

Dương Thùy

Linh

3/9/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

162

A549486

Lê Ngọc

Linh

4/17/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

163

A549487

Nguyễn Thị Thùy

Linh

9/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

164

A549488

Phạm Tú

Linh

1/18/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

165

A549489

Bùi Thị Hồng

Loan

3/30/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

166

A549490

Lê Thị Thanh

Loan

5/22/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

167

A549491

Nguyễn Thị

Loan

6/18/1990

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

168

A549492

Mai Hợp

Lộc

1/17/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

169

A549493

Nguyễn Văn

Lộc

8/10/1989

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

170

A549494

Bùi Thị

Lon

1/16/1987

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

171

A549495

Nguyễn Bá

Long

10/10/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

172

A549496

Nguyễn Tiến

Long

6/2/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

173

A549497

Bùi Thị

Luyến

8/20/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

174

A549498

Đỗ Thị

7/9/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

175

A549499

Nguyễn Thị

10/25/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

176

A549500

Nguyễn Thị Hương

9/17/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

177

A549501

Đặng Thị

Mai

7/27/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

178

A549502

Ngô Thị Thanh

Mai

9/2/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

179

A549503

Nguyễn Thị Thanh

Mai

7/19/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

180

A549504

Lê Văn

Mạnh

10/16/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

181

A549505

Nguyễn Phú

Mạnh

10/14/1991

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

182

A549506

Đặng Thị

Miên

1/3/1984

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

183

A549507

Nguyễn Thị

Miến

1/4/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

184

A549508

Hoàng Quang

Minh

12/7/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

185

A549509

Phùng Thị

3/2/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

186

A549510

Nguyễn Thị

Mùi

7/28/1991

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

187

A549511

Nguyễn Thị

Mỹ

11/19/1992

Nữ

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

188

A549512

Đỗ Thanh

Nam

12/27/1992

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

189

A549513

Lê Học

Nam

8/21/1990

Nam

Y sỹ đa khoa

Chính quy

Khóa I

90/QĐ-TCY

12/14/2012

190

A549514

Nguyễn Đình

Nam