VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Vũ Đức Khôi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Ông: Phùng Đức Giang - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Bà : Tống Thị Sự - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

4. Ông:  Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị

5. Ông: Từ Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị