VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K3

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K3

B270169

Nguyễn Ngọc 

Anh

12/30/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270170

Vũ Đức

Anh

10/25/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270171

Nguyễn Thị

Ánh

7/10/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270172

Đỗ Xuân

Chuyển

3/3/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270173

Nguyễn Hữu

Điệp

10/18/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270174

Phạm Văn

Dự

1/20/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270175

Lê Anh

Dũng

2/14/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270176

Tô Văn

Dũng

8/29/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270177

Nguyễn Tiến

Dương

8/14/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270178

Đỗ Thị

6/24/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270179

Nguyễn Thị Hải

8/5/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270180

Trần Thế

Hanh

8/28/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270181

Nguyễn Văn

Hiệp

4/16/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270182

Ngô Quang

Hợp

9/2/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270183

Nguyễn Thị

Hường

11/15/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270184

Huỳnh Thái Nguyệt

Minh

12/29/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270185

Nguyễn Thị

Nhài

10/12/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270186

Phan Thu

Phương

1/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270187

Đoàn Văn

Quyền

6/19/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270188

Nguyễn Trường

Sơn

7/9/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270189

Hoàng Thanh

Tân

9/4/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270190

Trần Thị Thạch

Tần

3/26/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270191

Trần Đăng

Thăng

9/20/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270192

Vũ Thị

Thảo

8/4/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270193

Nguyễn Thị Kim

Thu

3/23/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270194

Kim Văn

Thuân

8/25/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270195

Nguyễn Thị Mỹ

Trang

5/1/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270196

Trần Anh

Tuấn

3/12/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270197

Nguyễn Thị

Xuân

2/28/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270198

Tống Hải

Yến

7/3/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270199

Trương Thị

Yến

10/13/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270200

Vũ Thị Hải 

Yến

1/28/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270201

Nguyễn Thị Thùy

Dương

9/21/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270202

Nguyễn Thị Lan

Hương

1/26/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270203

Nguyễn Thị Thu

Hương

11/17/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270204

Lưu Minh

Ngọc

8/28/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B270215

Nghiêm Quỳnh

Ngọc

12/15/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2C

158/QĐ-TCY

10/15/2014

B272751

Nguyễn Thị

An

11/13/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272752

Nguyễn Việt

Anh

3/21/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272753

Phạm Thị Lan

Anh

11/20/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272754

Vũ Thị Mai

Anh

11/2/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272755

Nguyễn Thị

Bằng

10/10/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272756

Phùng Thị Gái

Bích

7/4/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272757

Nguyễn Duy

Bính

6/29/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272758

Nguyễn Công

Bình

8/2/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272759

Trần Thị

Chang

8/29/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272760

Nguyễn Cao

Cường

8/27/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272761

Mai Thị

Cương

6/27/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272762

Nguyễn Thị

Cương

6/3/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272763

Ngô Thị Bích

Đào

1/11/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272764

Ngô Xuân

Đạt

2/22/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272765

Nguyễn Ngọc

Đạt

9/2/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272766

Trần Thị

Diệp

4/24/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272767

Nguyễn Thị Thu

Đông

1/20/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272768

Trần Thị

Đông

10/22/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272769

Phạm Đình

Duân

7/28/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272770

Nguyễn Thị

Dung

6/12/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272771

Lê Tiến

Dũng

2/1/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272772

Nguyễn Trung

Dũng

11/19/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272773

Lê Thị Thùy

Dương

8/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272774

Hồ Thị

Duyên

11/27/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272775

Nguyễn Thị Thu

2/7/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272776

Phạm Thị

11/18/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272777

Từ Kỳ

9/9/1978

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272778

Đỗ Thị Bích

4/17/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272779

Lạc Thu

11/6/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272780

Lê Thị

12/16/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272781

Nguyễn Thị

Hải

10/10/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272782

Vũ Thị

Hằng

5/27/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272783

Vũ Thị

Hạnh

6/10/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272784

Đào Thị

Hạnh

2/3/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272785

Nguyễn Thị

Hảo

8/3/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272786

Nguyễn Văn

Hảo

9/29/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272787

Nguyễn Thị Thu

Hiền

8/25/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272788

Phạm Thị

Hiền

6/29/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272789

Trần Thị

Hiền

7/27/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272790

Phan Bá

Hiệp

2/23/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272791

Đào Thị

Hoa

7/7/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272792

Vũ Thị

Hoa

10/14/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272793

Trần Văn

Hòa

7/11/1973

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272794

Đào Thị

Hòa

9/9/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272795

Nguyễn Thị

Hòa

6/11/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272796

Phạm Thị

Hoài

3/12/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272797

Bế Thị

Hoài

2/4/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272798

Mai Thị

Hoài

12/12/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272799

Nguyễn Thanh

Hoàng

8/2/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272800

Phạm Thị

Hồng

1/31/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272801

Nguyễn Thị

Hồng

9/4/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272802

Nguyễn Thị Bích

Hồng

6/20/1972

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272803

Bùi Thị

Huê

12/20/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272804

Lương Mạnh

Hùng

12/25/1973

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272805

Lã Văn

Hùng

2/17/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272806

Nguyễn Đức

Hùng

10/14/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272807

Nguyễn Mạnh

Hùng

5/28/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272808

Nguyễn Thị

Hương

12/3/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272809

Nguyễn Thị

Hường

1/30/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272810

Vương Thị

Hường

8/12/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272811

Đỗ Thị

Hương

11/9/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272812

Nguyễn Thị

Hương

9/2/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272813

Nguyễn Thị Thu

Hương

10/28/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272814

Phí Thị Thanh

Hương

11/14/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272815

Nguyễn Thị Minh

Hường

2/18/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272816

Nguyễn Thu

Hường

11/29/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272817

Trần Thị

Hường

4/2/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272818

Trần Thúy

Hường

2/20/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272819

Phan Minh

Khang

8/5/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272820

Đặng Phúc

Kháng

8/15/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272821

Đỗ Văn

Khánh

1/20/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272822

Hoàng Thị Ngọc

Khánh

4/17/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272823

Nguyễn Thị

Khảo

7/29/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272824

Trương Minh

Khuê

5/19/1969

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272825

Hồ Thị

Lan

7/15/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272826

Đỗ Thị

Liễu

9/21/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272827

Phan Thị Thủy

Linh

12/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272828

Trần Thị Mỹ

Linh

9/10/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272829

Nguyễn Đắc

Lĩnh

12/17/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272830

Nguyễn Thùy

Linh

11/1/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272831

Đào Thị

Loan

11/19/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272832

Mai Thị

Loan

2/26/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272833

Nguyễn Thị Tố

Loan

2/8/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272834

Phạm Thị

Loan

9/17/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272835

Trần Thị 

Lụa

8/15/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272836

Nguyễn Văn

Lực

4/23/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272837

Nguyễn Thị

Lương

11/24/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272838

Phạm Thị

Lương

12/2/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272839

Đỗ Ngọc

Luyến

1/25/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272840

Đàm Thị Hà

Ly

10/19/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272841

Nguyễn Thị Quỳnh

Ly

12/23/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272842

Nguyễn Thị Tâm

Ly

11/26/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272843

Nguyễn Thị Hải

10/21/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272844

Nguyễn Thị

12/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272845

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

7/2/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272846

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

8/13/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272847

Trần Thị

Mỵ

1/10/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272848

Nguyễn Huyền

My

8/4/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272849

Nguyễn Thị

Ngân

9/6/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272850

Nguyễn Thị Kim

Ngân

3/26/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272851

Thân Thị

Ngần

2/1/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272852

Nguyễn Thị

Ngát

7/23/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272853

Đoàn Thị

Ngoan

10/7/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272854

Phạm Thị Mỹ

Ngọc

8/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272855

Nguyễn Thị

Nhung

6/6/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272856

Viết Thị

Nội

11/27/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272857

Nguyễn Thị

Oanh

12/26/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272858

Nguyễn Tú

Oanh

1/25/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272859

Đỗ Như

Phong

10/23/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272860

Trương Việt

Phong

4/11/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272861

Nguyễn Văn

Phúc

7/20/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272862

Nguyễn Thị Kim

Phượng

12/21/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272863

Phạm Thị

Phượng

8/7/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272864

Nguyễn Thị Thu

Phương

11/8/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272865

Nguyễn Thị Thu

Phương

10/24/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272866

Đỗ Thị

Quỳnh

10/20/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272867

Phan Thị

Sâm

9/26/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272868

Tạ Quý

Sơn

10/3/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272869

Nguyễn Thị

Sức

9/20/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272870

Hoàng Lê

Tân

8/6/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272871

Dương Minh

Tân

8/24/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272872

Ngô Thị Kim

Thân

12/19/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272873

Nguyễn Đình

Thắng

10/20/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272874

Phạm Đoàn

Thắng

9/21/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272875

Phạm Thị

Thanh

10/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272876

Bùi Văn

Thành

3/30/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272877

Đặng Thị Vĩnh

Thanh

11/27/1970

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272878

Dương Tất

Thành

12/23/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272879

Cao Thị Phương

Thảo

7/16/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272880

Hoàng Anh

Thảo

2/2/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272881

Nguyễn Thị

Thảo

10/18/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272882

Bùi Gia

Thiệp

10/20/1979

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272883

Nguyễn Thị

Thơm

11/7/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272884

Đặng Thị

Thơm

7/29/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272885

Phạm Thị

Thu

8/26/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272886

Trần Thị

Thuận

2/16/1971

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272887

Mai Huyền

Thương

8/16/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272888

Nguyễn Thị Kiều

Thương

3/14/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272889

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

10/15/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272890

Đàm Thị

Thúy

5/14/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272891

Đặng Minh

Thúy

5/30/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272892

Cao Thị Lệ

Thủy

12/11/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272893

Mai Thu

Thủy

6/15/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272894

Trần Thị Thu

Thủy

7/5/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272895

Trịnh Thị Thu

Thủy

5/20/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272896

Nguyễn Chánh

Tín

5/8/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272897

Nguyễn Văn

Toản

1/1/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272898

Lê Thị Thùy

Trang

1/25/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272899

Hà Thị Huyền

Trang

2/8/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272900

Nguyễn Hồng

Trang

10/28/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272901

Nguyễn Thu

Trang

7/31/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272902

Phạm Thị Hoàng

Trang

8/14/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272903

Quản Thị

Trang

4/12/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272904

Phan Văn

Trường

9/2/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272905

Dương Thị

Tuyến

2/3/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272906

Đàm Thị

Tuyết

10/12/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272907

Ngô Thị

Vui

11/13/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272908

Nguyễn Thị

Vui

6/1/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272909

Nguyễn Thị

Xuân

7/8/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272910

Phạm Thị

Yên

4/21/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272911

Đỗ Thị Vạn

Hoa

11/15/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2D,2E,2F

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272912

Nguyễn Thị

Châm

7/27/1990

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272913

Trần Thị Hồng

Chiêm

11/27/1989

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272914

Nguyễn Thị

Chiến

3/2/1991

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272915

Nguyễn Xuân

Điệp

2/9/1988

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272916

Nguyễn Công

Dũng

9/24/1984

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272917

Ngô Thị

Dung

1/9/1991

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272918

Bùi Thị

Giang

10/8/1982

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272919

Phạm Văn

Giang

9/19/1983

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS2A2,2B2

240/QĐ-TCY

12/25/2014

B272920