VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K1

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K1

A681301

Bùi Thị Kim

Anh

12/6/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681302

Hoàng Anh

Chiến

5/10/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681303

Nguyễn Văn

Cường

8/20/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681304

Nguyễn Thị

Dung

7/4/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681305

Phạm Tiến

Dũng

3/20/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681306

Nguyễn Thuỳ

Dương

4/14/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681307

Lê Thị

Duyến

8/13/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681308

Nguyễn Tiến

Hải

11/7/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681309

Vũ Thị Minh

Hạnh

6/17/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681310

Bùi Thị

Hiền

1/21/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681311

Nguyễn Văn

Hiền

4/30/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681312

Nguyễn Văn

Hiếu

12/6/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681313

Giang Thị

Hoà

6/10/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681314

Nguyễn Thị

Hoài

3/5/1975

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681315

An Thị Thu

Hường

4/19/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681316

Nguyễn Thị

Lan

12/15/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681317

Đỗ Thị Tuyết

Mai

4/25/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681318

Nguyễn Thị

Nhạn

2/20/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681319

Nguyễn Thị

Phúc

3/13/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681320

Lê Văn

Thắng

7/25/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681321

Vương Thị

Thảo

1/1/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681322

Nguyễn Văn

Thế

6/8/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681323

Lê Đức

Toàn

10/2/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681324

Phạm Thị Thu

Trang

6/22/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681325

Trịnh Thị Thuỳ

Trang

9/23/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681326

Nguyễn Văn

Tuấn

9/23/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681327

Hoàng Văn

Túc

7/28/1972

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681328

Nguyễn Thị

Tuyết

12/28/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681329

Phạm Thị

Vinh

7/11/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1A

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681330

Nguyễn Huy

Ảnh

10/23/1975

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681331

Nguyễn Văn

Chung

8/17/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681332

Nguyễn Hải

8/9/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681333

Nguyễn Thị

11/8/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681334

Trần Thị Ngọc

4/17/1975

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681335

Phạm Thị

Hạnh

5/29/1969

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681336

Nguyễn Thị

Hòa

10/18/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681337

Đỗ Thị Mai

Hương

7/3/1972

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681338

Nguyễn Thị

Liên

6/16/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681339

Đặng Thị

11/24/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681340

Đinh Thị

Mạn

3/20/1961

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681341

Trần Khắc

Minh

1/29/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681342

Nguyễn Thị

Nga

8/19/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681343

Phạm Thị

Ngọc

12/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681344

Trần Thị

Nhàn

9/13/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681345

Nguyễn Liên

Phương

12/5/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681346

Nguyễn Thị

Phương

1/6/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681347

Lê Thiều

Quân

6/5/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681348

Đỗ Thị

Quý

4/29/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681349

Trần Thị

Quyên

5/28/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681350

Lại Vĩnh

Quỳnh

6/30/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681351

Ngô Xuân

Thái

11/15/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681352

Nguyễn Văn

Thắng

9/27/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681353

Nguyễn Tiến

Thịnh

8/20/1976

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681354

Đoàn Thị

Thu

6/13/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681355

Nguyễn Thị

Thủy

8/14/1974

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681356

Trương Thị

Tĩnh

10/19/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681357

Dương Thị Thu

Trang

9/7/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681358

Hoàng Văn

Trung

2/24/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681359

Lê Anh

Tuấn

8/2/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681360

Tống Thị

Vân

7/2/1979

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681361

Lê Thị

Việt

2/12/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681362

Tống Công

Vinh

1/22/1979

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681363

Lê Thị Hải

Yến

7/24/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681364

Phạm Thị

Liên

9/30/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681365

Lê Thị

Nga

11/5/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A681366

Nguyễn Văn

Tình

10/18/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1B

79a/QĐ-TCY

8/8/2013

A683403

Đinh Hoàng

Anh

9/16/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683404

Nguyễn Thị Vân

Anh

9/15/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683405

Ngô Thị

Đẳng

9/12/1971

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683406

Vũ Văn

Định

10/2/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683407

Nguyễn Thị

Đua

2/1/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683408

Nịnh Thị

Dung

10/12/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683409

Nguyễn Thị

Duyên

9/8/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683410

Phan Thị

Duyên

12/4/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683411

Hà Thị

Gấm

1/3/1978

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683412

Nguyễn Thị

Hải

6/12/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683413

Nguyễn Thị

Hải

10/10/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683414

Trần Thanh

Hải

3/24/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683415

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

8/12/1979

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683416

Nguyễn Thị

Hạnh

8/25/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683417

Nguyễn Văn

Hảo

3/9/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683418

Ngô Xuân

Hiền

8/6/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683419

Nguyễn Tiến

Hiệp

7/18/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683420

Nguyễn Tiến

Hiếu

8/4/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683421

Bùi Mạnh

Hùng

12/2/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683422

Phạm Thị

Hường

9/6/1973

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683423

Bàn Thị

Huyền

3/10/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683424

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

3/30/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683425

Đinh Thị

Huyên

8/14/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683426

Nguyễn Văn

Khải

10/22/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683427

Lê Hữu

Khoa

3/4/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683428

Nguyễn Tiến

Khương

5/11/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683429

Phạm Trung

Kiên

5/5/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683430

Đỗ Thị

Kiều

3/2/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683431

Nguyễn Thị Thu

Lan

12/22/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683432

Hoàng Thùy

Linh

5/19/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683433

Đinh Tuấn

Long

6/26/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683434

Đỗ Văn

Lượng

8/5/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683435

Ngô Thị

Mai

1/20/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683436

Đào Thị

Mến

2/17/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683437

Nguyễn Văn

Minh

5/8/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683438

Nguyễn Thị Trà

My

2/6/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683439

Mai Thị

Nga

4/24/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683440

Lê Thị Thu

Nhạn

7/21/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683441

Phạm Thị

Nhung

4/14/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683442

Nguyễn Thị

Nhung

11/4/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683443

Đào Ngọc

Oanh

10/21/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683444

Nguyễn Kim

Oanh

9/25/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683445

Trần Thị

Oanh

2/4/1971

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683446

Trần Duy

Phúc

6/14/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683447

Nguyễn Thị

Phượng

6/18/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683448

Nguyễn Thị

Quyên

6/7/1978

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683449

Trần Đình

Sang

9/11/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683450

Nguyễn Thị

Sen

7/1/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683451

Vũ Thị

Son

1/8/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683452

Phạm Thị

Tám

11/11/1972

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683453

Nguyễn Văn

Tâm

6/1/1976

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683454

Phà Thị

Tâm

8/25/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683455

Nguyễn Hồng

Thái

10/15/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683456

Đỗ Thị

Thắm

3/14/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683457

Nguyễn Thế

Thắng

11/19/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683458

Đỗ Thị Hồng

Thanh

4/26/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683459

Lê Thị

Thanh

2/6/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683460

Nguyễn Hữu

Thanh

10/15/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683461

Hà Văn

Thanh

7/8/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683462

Hoàng Sông

Thao

2/6/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683463

Hoàng Văn

Thế

11/4/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683464

Bùi Xuân

Thi

6/24/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683465

Nguyễn Thị

Thơm

10/28/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683466

Trần Thị Hương

Thu

5/6/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683467

Đinh Thị

Thược

12/29/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683468

Nguyễn Thị

Thương

10/7/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683469

Nguyễn Ngọc 

Tiến

6/6/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683470

Vũ Đức

Toàn

10/10/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683471

Lưu Thị Thu

Trang

7/18/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683472

Nguyễn Quỳnh

Trang

1/5/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683473

Nhâm Thành

Trung

8/25/1975

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683474

Lại Việt

Tuân

10/15/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683475

Nguyễn Quang

Tuyền

2/2/1974

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683476

Nguyễn Văn

Tuyến

3/3/1977

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683477

Đỗ Thanh

Vân

2/26/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683478

Đỗ Thị

Vân

2/2/1962

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683479

Nguyễn Thị

Vân

8/8/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683480

Hoàng Đình

Việt

2/25/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683481

Nguyễn Xuân

12/3/1978

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683482

Trịnh Văn

Vương

10/1/1981

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683483

Phạm Thị

Bích

11/26/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683484

Ngô Văn

Chiến

11/14/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683485

Lê Thị Hồng

Hạnh

3/6/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A683486

Nguyễn Thị Yến

Ngọc

4/9/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013

A688605

Nguyễn Thị

Quyên

3/18/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1C,D

130/QĐ-TCY

9/11/2013