VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K2

B83338

Nguyễn Trần Diệu

An

4/21/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83339

Lê Thị Kim

Anh

6/29/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83340

Nguyễn Thị Vân

Anh

5/31/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83341

Trần Thị Lan

Anh

12/12/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83342

Vũ Tuấn

Anh

5/21/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83343

Lê Thị

Ánh

5/20/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83344

Nguyễn Xuân

Ánh

2/6/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83345

Dương Thị

Chầm

5/5/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83346

Đàm Phương

Chi

12/7/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83347

Hoàng Bích

Chi

10/27/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83348

Dương Thị

Chinh

12/20/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83349

Hồ Thị

Chinh

3/16/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83350

Nguyễn Văn

Chinh

1/17/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83351

Dương Thị

Chuyên

3/28/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83352

Ngô Thị

Dịu

3/18/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83353

Lại Văn

Đông

11/9/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83354

Trần Thị

Đông

12/20/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83355

Lý Văn

Duẩn

10/30/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83356

Bùi Thị Kim

Dung

12/14/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83357

Trần Thị

Dung

11/29/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83358

Đào Thị

Dương

7/12/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83359

Nguyễn Thị Thu

Duyên

6/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83360

Đặng Thị Linh

Giang

12/17/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83361

Ninh Thị

Giang

11/30/1978

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83362

Phạm Hương

Giang

6/9/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83363

Trần Thị Ngọc

4/6/1979

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83364

Vũ Thanh

7/19/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83365

Vũ Thị

10/25/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83366

Vũ Thị

5/14/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83367

Đỗ Thị

Hải

8/17/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83368

Nguyễn Thị

Hải

12/19/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83369

Nguyễn Thị

Hằng

7/18/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83370

Phạm Thị

Hằng

11/3/1975

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83371

Trịnh Phương

Hằng

6/24/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83372

Cao Thị

Hậu

8/31/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83373

Phạm Thị

Hiên

10/10/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83374

Nguyễn Thị

Hiền

7/15/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83375

Nguyễn Thị Thu

Hiền

1/19/1976

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83376

Nguyễn Thị

Hoa

12/7/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83377

Phùng Thị

Hoa

6/16/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83378

Phùng Thị

Hoa

11/11/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83379

Nguyễn Thị Bích

Hòa

11/7/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83380

Nguyễn Duy

Hợi

1/29/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83381

Phạm Thị

Hồng

3/26/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83382

Nguyễn Thị

Huệ

4/23/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83383

Nguyễn Thị Thanh

Huệ

6/7/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83384

Đinh Mạnh

Hùng

3/4/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83385

Lại Thị

Hương

5/27/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83386

Nguyễn Thị

Hương

6/13/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83387

Nguyễn Thị

Hương

4/15/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83388

Nguyễn Thị

Hương

10/20/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83389

Trần Thị

Hương

2/15/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83390

Trương Thị

Hương

11/3/1979

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83391

Chu Thị Minh

Hường

8/30/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83392

Hoàng Thị Thu

Hường

6/15/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83393

Trương Thị

Hường

4/25/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83394

Đỗ Thị

Huyền

11/21/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83395

Đỗ Thị

Huyền

6/25/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83396

Phạm Thị Thu

Huyền

4/21/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83397

Hoàng Thị

Lan

10/2/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83398

Lưu Thị

Lan

2/20/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83399

Ngô Thị

Lan

5/14/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83400

Trần Thị

Lân

5/24/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83401

Hoàng Thị

Liễu

11/22/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83402

Đinh Tuấn

Linh

11/8/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83403

Đặng Hồng

Loan

2/25/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83404

Nguyễn Thị Thu

Loan

9/10/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83405

Trần Ngọc

Long

10/8/1974

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83406

Nguyễn Ngọc

Mai

8/11/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83407

Nguyễn Bá

Mạnh

1/2/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83408

Trần Thị

Mến

1/23/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83409

Lê Thị

Minh

4/1/1980

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83410

Trần Thị

Mùi

15/01/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83411

Nguyễn Hoài

Nam

5/13/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83412

Nguyễn Văn

Nghĩa

4/22/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83413

Tiêu Huyền

Ngọc

11/12/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83414

Nguyễn Viết

Ngữ

8/28/1977

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83415

Nguyễn Thị Bích

Nguyệt

9/29/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83416

Vũ Thị

Nguyệt

11/15/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83417

Đinh Thị

Nhâm

12/11/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83418

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

3/21/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83419

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

3/14/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83420

Hoàng Thị Thùy

Ninh

9/21/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83421

Nguyễn Phương

Oanh

9/29/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83422

Nguyễn Thị

Oanh

5/2/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83423

Nguyễn Thị

Oanh

6/10/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83424

Bùi Thị

Phương

10/10/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83425

Trần Thị Mai

Phương

3/9/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83426

Bùi Thị Thu

Phượng

8/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83427

Dương Lệ

Quỳnh

11/20/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83428

Nguyễn Thị

Sang

6/20/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83429

Tạ Thị

Sen

5/5/1976

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83430

Phạm Ngọc

Son

9/2/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83431

Phạm Thị

Son

10/4/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83432

Nguyễn Thị

Tâm

2/20/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83433

Trần Thị Nhật

Tân

5/9/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83434

Lý Ngọc

Thanh

10/15/1958

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83435

Đoàn Thị

Thảo

11/15/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83436

Nguyễn Thanh

Thảo

7/25/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83437

Phạm Thị

Thảo

11/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83438

Bùi Văn

Thìn

5/14/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83439

Nhâm Thị

Thơ

6/6/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83440

Trần Thị 

Thơ

7/17/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83441

Nguyễn Trường

Thọ

6/26/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83442

Nguyễn Thị

Thu

11/2/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83443

Nguyễn Thị

Thuận

11/16/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83444

Nguyễn Thanh

Thương

1/17/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83445

Lê Thị Hồng

Thúy

5/12/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83446

Nguyễn Thị

Thúy

10/7/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83447

Nguyễn Hương

Thùy

6/24/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83448

Nguyễn Thu

Thùy

21/04/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83449

Đỗ Thị

Thủy

9/8/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83450

Lê Thị

Thủy

10/3/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83451

Phương Thị Thu

Thủy

1/21/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83452

Trịnh Thị Xuân

Thủy

9/15/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83453

Đỗ Thị

Thuyết

1/13/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83454

Kiều Thị

Thuyết

9/10/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83455

Nguyễn Hà

Tiên

12/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83456

Hoàng Anh

Tiền

1/2/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83457

Trần Thị

Trà

8/17/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83458

Lê Thị Huyền

Trang

1/1/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83459

Nguyễn Thành

Trung

7/16/1979

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83460

Trần Xuân

Trưởng

8/14/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83461

Hoàng Ngọc

1/11/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83462

Nguyễn Thị

Tuyết

11/12/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83463

Nguyễn Thị

Vân

11/20/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83464

Vũ Thị

Viên

2/12/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83465

Ngô Hoàng

3/12/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83466

Hà Thị

Xuân

2/17/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83467

Nguyễn Thị

Yến

4/20/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83468

Phạm Thị Hải

Yến

8/18/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83469

Vũ Hồng

Yến

6/16/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83470

Ngô Thị

Cúc

5/5/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83471

Trần Ngọc

Cường

5/19/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83472

Đinh Trí

Đức

7/17/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83473

Đào Khắc

Dương

7/7/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83474

Nguyễn Công

Dương

11/25/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83475

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

9/15/1979

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83476

Trần Thị

Hoa

6/10/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83477

Nguyễn Thị 

Huệ

10/18/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83478

Nguyễn Thị Lan

Hương

8/24/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83479

Vũ Quang 

Huy

9/26/1973

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83480

Trần Tiến

Lâm

9/27/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83481

Nguyễn Phước

Long

2/4/1972

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83482

Vũ Văn

Nhường

10/5/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83483

Đặng Đức

Ninh

9/25/1975

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83484

Lê Hồng

Phong

9/12/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83485

Trần Thị

Phương

8/23/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83486

Trần Văn

Quân

8/18/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83487

Lâm Văn

Sơn

2/3/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83488

Nguyễn Khắc

Tâm

2/22/1972

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83489

Nguyễn Đình

Thuận

12/7/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83490

Bùi Xuân

Tiến

8/1/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83491

Đỗ Minh

Tuấn

9/18/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83492

Lê Văn

Tuệ

10/8/1983

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B83493

Nguyễn Thị Thanh

Uyên

9/5/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135527

Phạm Thị Thu

Huyền

4/21/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135528

Hoàng Thị

Liễu

11/22/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135529

Tạ Thị

Sen

5/5/1976

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135530

Phạm Thị

Thảo

11/8/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135531

Phương Thị Thu

Thủy

1/21/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135532

Lê Thị Huyền

Trang

1/1/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

B135533

Nguyễn Thị

Yến

4/20/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ1E,1F,1G

207/QĐ-TCY

12/11/2013

A368688

Đặng Thị

Thắm

11/12/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa II

165/QĐ-TCY

11/1/2013

B133466

Lê Ngọc

An

2/23/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133467

Dương Thị

Ánh

9/16/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133468

Kim Thị Yến

Anh

8/26/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133469

Thân Thị Kim

Anh

9/6/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133470

Hoàng Thị Ngọc

Bích

6/13/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133471

Phạm Văn

Bính

4/22/1973

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133472

Đầu Vũ Thái

Bình

4/30/1979

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133473

Đoàn Thị Hạnh

Chiều

7/7/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133474

Lê Thị

Chinh

3/13/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133475

Phạm Văn

Chung

10/8/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133476

Mai Kông

Đăng

10/13/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133477

Nguyễn Văn

Đoàn

3/26/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133478

Nguyễn Văn

Đức

12/14/1978

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133479

Nguyễn Thị

Dung

5/11/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133480

Nguyễn Hữu

Dương

6/26/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133481

Đặng Thị

Giang

1/10/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133482

Trần Thị

Giang

9/1/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133483

Lê Thủy

11/7/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133484

Vũ Ngọc

7/12/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133485

Hoàng Việt

Hải

6/7/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133486

Vi Thị

Hải

10/4/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133487

Đặng Thị

Hằng

9/4/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133488

Hà Thu

Hằng

5/21/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133489

Nguyễn  Thị

Hằng

9/1/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133490

Hoàng Thị

Hạnh

11/26/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133491

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

12/6/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133492

Nguyễn Thị

Hạnh

6/21/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133493

Nguyễn Thị

Hạnh

6/1/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133494

Trần Thị

Hậu

9/12/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133495

Nguyễn Thị Minh

Hiền

3/21/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133496

Hoà Thị

Hiền

4/28/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133497

Lê Thị  

Hiền

2/24/1977

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133498

Nguyễn Thị

Hiền

5/2/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133499

Nguyễn Thị Bảo

Hiền

6/1/1976

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133500

Đỗ Thị 

Hiếu

8/22/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133501

Đào Văn

Hòa

12/22/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133502

Nhâm Văn

Hoàn

5/16/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133503

Nguyễn Thị

Hợi

7/13/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133504

Đinh Thị

Hồng

10/21/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133505

Trương Thị

Huệ

9/1/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133506

Hoàng Thị

Huế

1/5/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133507

Nguyễn Thị

Hường

12/16/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ2A, 2B

107/QĐ-TCY

7/22/2014

B133508

Cấn Thị

Hường

1/21/1991

Nữ

Y sĩ