VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

THÔNG BÁO DỪNG HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ 27 NGÕ GIẾNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGD&ĐT-KHTC

V/v: Xin dừng hoạt động Cơ sở đào tạo tại địa chỉ 27 Ngõ Giếng, phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa của trường Trung cấp Y Hà Nội

         Hà Nội, ngày  02  tháng  11 năm 2016

 

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 

Trường Trung cấp Y Hà Nội được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép Nhà trường đăng ký mở thêm địa điểm hoạt động của trường  tại địa chỉ số 27 Ngõ Giếng, phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa thành phố Hà Nội tại văn bản số 3983/SGD&ĐT-GDCN ngày 26/02/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay công tác tuyển sinh gặp rất nhiều khó khăn, mặt khác về quản lý Nhà nước về Giáo dục đào tạo lại có sự thay đổi và đang trong thời kỳ bàn giao, hơn nữa Thông tư liên tịch số 26 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế quy định đến năm 2021 sẽ không nhận lao động có trình độ là trung cấp nhóm ngành sức khỏe , do vậy công tác tuyển sinh sẽ còn khó khăn nhiều hơn nữa trong thời gian dài.

Với các lý do trên để cát giảm chi phí đầu tư đảm bảo cho tính bền vững, Trường Trung cấp Y Hà Nội kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép nhà trường được dừng hoạt động cơ sở đào tạo thứ 2 tại địa chỉ 27 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian Nhà trường chấm dứt hoạt động của cơ sở này từ ngày 30/10/2016

Trường Trung cấp Y Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý Sở

Trân trọng !

 

 

 Nơi nhận :

       - Như kính gửi

       - Đ/c Chủ tịch HĐQT (để b/c)

       - UBND phường ( để b/c)

       - CA quận Đống Đa (để b/c)

- Lưu VT

                                TRƯỜNG TCY HÀ NỘI