VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I

Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội. Điện thoại: 02473001588

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.

           Trưởng phòng: Ths  Nguyễn Thị Hương, 

1. Chức năng,  nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

1.1 Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong quản lý đào tạo; xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong toàn Trường.

1.2 Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo cho khóa học, ngành học, bậc đào tạo theo năm học, học kỳ, thời khóa biểu tuần. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về học vụ, các Quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung do phòng phụ trách;

- Tổ chức thi học phần, thi tốt nghiệp cho các khóa đào tạo trong trường theo quy định hiện hành của Bộ ngành và của Nhà trường. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hội thi theo kế hoạch thường niên, các hội đồng đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường. Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện kế hoạch đào tạo như giảng đường, phòng học thực hành, sân bãi, các cơ sở thực tập;

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, bậc học, các loại hình đào tạo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám hiệu; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Nhà trường;

- Triển khai thực hiện quy chế đào tạo theo quy định hiện hành, các hướng dẫn năm học của Bộ ngành; cập nhật các văn bản quy định về giáo dục, đào tạo của Nhà nước; tham mưu Ban Giám hiệu ban hành các quy định, hướng dẫn giáo viên và học sinh trong trường;

- Quản lý giờ lên lớp, coi thi của giáo viên; quản lý sổ lên lớp hàng ngày của giáo viên theo quy định; thống kê giờ giảng của giáo viên và đề xuất thanh toán theo quy định. Quản lý chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên và chất lượng học tập của học sinh; tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tổ chức thực hiện các giải pháp đó. Quản lý giáo án của giáo viên; quản lý bài thi, lưu trữ kết quả học tập của học sinh theo quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng cho học tiếp, ngừng học, cho thôi học, bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh trong trường. Tổ chức cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, xác nhận kết quả học tập theo quy định hiện hành. Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu đào tạo theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý của Nhà trường; chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ; thu học phí; cung cấp tin, bài trên Website của trường; hoạt động phong trào. Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các loại giấy tờ hành chính theo chức năng,  nhiệm vụ của Phòng; phát hành các mẫu văn bản, đơn từ, giấy tờ xác nhận liên quan đến học sinh trong lĩnh vực đào tạo.

2. Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (năm học 2013 – 2014

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (năm học 2014 – 2015)

Ths Nguyễn Thị Hương