VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 

 

FACEBOOK

BỘ MÔN Y TẾ CỘNG ĐỒNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I

Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội, gồm các môn: Tổ chức quản lý y tế, Y tế cộng đồng, Giáo dục sức khỏe, Dịch tễ, Thống kê Y tế, Y tế học đường, Sức khỏe nghề nghiệp, Chăm sóc ban đầu, Chăm sóc sức khỏe răng miệng tại cộng đồng.

           Trưởng Bộ môn: Thầy Nguyễn Chính Chuyên, Bác sĩ chuyên khoa I

1. Chức năng, nhiệm vụ Bộ mônY tế cộng đồng

1.1 Chức năng

Bộ môn Y tế cộng đồng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn học được giao, nghiên cứu khoa học, quản lý trực tiếp đội ngũ giáo viên của Bộ môn.

1.2 Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các môn học thuộc Bộ môn và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học Nhà trường giao.

-  Tổ chức xây dựng, đổi mới và hoàn thiện nội dung, chương trình môn học. Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới vào giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học. Tiến hành biên soạn, chỉnh sửa giáo trình lưu hành nội bộ cho các môn học đảm nhiệm. Xây dựng đề cương môn học, ngân hàng đề thi của các môn học do Bộ môn quản lý.

-  Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; cải tiến sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực tự học của học sinh để đạt mục tiêu dạy học.

-  Quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong Bộ môn về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm. Trong phạm vi các môn học được giao, quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Đánh giá năng lực dạy học của giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường về Chuẩn nghiệp vụ sư phạm.

-  Cập nhật thông tin chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các môn học do Bộ môn quản lý, xây dựng và phát triển kho dữ liệu của Bộ môn.

-  Tham gia tích cực các hoạt động chung của Nhà trường; phối hợp với các Phòng chức năng và Bộ môn khác trong Trường tổ chức quản lý, giáo dục học sinh học tập tại Trường và thực tập tại các cơ sở y tế.

-  Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà trường;  sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời những giáo viên có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đề xuất Hội đồng thi đua theo quy định.

2. Thành tích của Bộ môn        

-  Năm học 2012- 2013: Danh hiệu lao động tiên tiến

-  Năm học 2013- 2014: Danh hiệu Lao động tiên tiến

-  Năm học 2014 – 2015: Danh hiệu Lao động tiên tiến

BSCK1 Nguyễn Chính Chuyên

TIN LIÊN QUAN